Clubinfo

Wat vooraf ging

Onze organisatie is gegroeid uit de “kaboutertjes” (3e kleuterklas) van voetbalclub SC Eendracht Aalst. De toenmalige visie-verantwoordelijke Evert Walravens en opleider Geroen Verleysen waren van mening dat het aanbieden van enkel voetbal voor deze leeftijdgroep niet strookte met de meest recente inzichten binnen de trainingsleer. Ze vonden het beter om hen te laten ontwikkelen binnen een omgeving waarbij kinderen kennis maakten met verschillende sporten.

Het pleit voor het toenmalige jeugdbestuur & denkcel opleidingen van SC Eendracht Aalst dat men hiervoor open stond want deze visie stond en staat nog steeds haaks op die bij de meeste sportverenigingen in Vlaanderen die liefst zo vroeg mogelijk kinderen aan hen binden.

2011-2012

Het eerste jaar werd er een samenwerkingsverband opgestart tussen drie sportclubs: Iedere club afzonderlijk zette zijn persoonlijke belangen (ledenwerving, huidig aanbod,…) aan de kant en ontwikkelde eensgezind een model dat aan de ene kant kinderen op jonge leeftijd een breedmotorische omgeving aanbiedt en aan de andere kant vroegtijdige specialisatie uitsluit. Sportkompas was geboren!

2012-2013

Het tweede jaar werd dit initiatief uitgebreid met vier andere sportclubs: Daarnaast werd het aanbod verrijkt met multimove voor het 2e kleuterklas. Dit kaderde in een proefproject van de Vlaamse Overheid in samenwerking met de Voetbalfederatie Vlaanderen, RUGent, VUB en KULeuven. We fungeerden de daaropvolgende twee seizoenen als één van de pilootclubs in Vlaanderen en namen enthousiast deze pioniersrol op. Hierdoor konden onze leden in het 2e kleuterklas eerst twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden onder de knie krijgen en ze vervolgens toepassen in verschillende sporten.

2013-2014

Na drie jaar voelden we de noodzaak om te evolueren naar een neutrale sportclub zodat we kleuters met behulp van LO-gediplomeerde lesgevers (die niet gebonden waren aan een sportclub) konden oriënteren naar een voor hen geschikte sport. Om hieraan te voldoen werd op 29 augustus 2013 Move United vzw opgericht.

Daarnaast werd de denkoefening gemaakt of alle fundamentele basisvaardigheden wel aan bod kwamen in de verschillende sporten van sportkompas. Zo ontdekten we dat “slaan” in geen enkele sport toegepast kon worden. Daarenboven was ritme – één van de vier rode draden bij multimove naast evenwicht , oriëntatie en lateraliteit – nergens aanwezig. Daarom werd het aanbod van sportkompas uitgebreid met twee sport(families):

2014-2015

Tijdens dit seizoen boden we voor de eerste maal SC Foot United aan. Dit initiatief kwam er als antwoord op de vaststelling dat vele kindjes al op zeer jonge leeftijd gek zijn van voetbal. Zij dienden met andere woorden niet georiënteerd te worden via sportkompas maar hadden wel nood aan trainingen die voldoende aandacht schonken aan een breedmotorische ontwikkeling. De kans was echter groot dat ze in een voetbalclub zouden terechtkomen waar deze expertise ontbreekt.

Om hierop een antwoord te bieden beslisten we om naast sportkompas indoor voetbaltrainingen op zondag in te richten waarbij steeds een multimove thema centraal stond. Om te vermijden dat spelertjes van de ons omringende voetbalclubs dit als een extra training zouden zien van een voetbalschool, was het een verplichting om dit aanbod te combineren met sportkompas. Anders zou dit niet te rijmen vallen met onze visie om niet vroegtijdig te specialiseren in één sport.

2015-2016

Deze keer was het de beurt aan multimove om er een broertje (of was het een zusje?) bij te krijgen! In onze voortdurende zoektocht naar een zo breed mogelijke vorming ten behoeve van het atletisch vermogen, leek het ons een enorm hiaat in het aanbod dat we kindjes pas vanaf sportkompas lieten kennismaken met een wateromgeving. Dit zette ons ertoe aan om vanaf dit seizoen de vaardigheden van multimove ook aan te bieden in het water. Het kreeg van ons de naam Aquamove.

Een tweede nieuwigheid was Tatami United. Gelet op het feit dat sportkompas enkel gebruik maakt van trek- en duwspelen als eerste kennismaking met gevechtssporten, vonden we het opportuun om in mei-juni een aanbod in te richten waarbij kindjes van het 3e kleuterklas kennismaken met drie verschillende gevechtssporten: judo, ju-jitsu en karate.

2016-2017

Dit seizoen zagen twee nieuwe initiatieven het levenslicht: Aqua United was ons antwoord op de vragen die we ons stelden bij de gangbare werkwijze om kleutertjes te leren zwemmen via privélessen. Hierin gesteund door de nieuwe leerlijn die ontwikkeld werd door Baan vier (een netwerk van zwemdeskundigen), ontwikkelden we een aanbod op zaterdag met een “leertuin in het water” waarbij het ontdekkend leren in kleine groepjes centraal staat met als eerste focus “leren overleven”. Via een parcours in het water en speelse oefenstof verwerven de kleuters algemene motorische vaardigheden die noodzakelijk zijn om nadien technisch onderlegd te leren zwemmen. Dit initiatief vormt het voortraject van de zwemschool van Neptunus Aalst.

Daarnaast startten we ook met trainingen op zondag voor kindjes van het 2e kleuterklas die gek zijn van de bal: ballenbos! De voetbaltrainingen voor het 3e kleuterklas ondergingen ook een naamsverandering. SC Foot United doopten we om in de voetbaltuin. Beide initiatieven zouden voortaan gebundeld worden onder Ball United.

Vanaf dit seizoen spreken we over drie mogelijke trajecten die men kan volgen bij Move United:

1. LEREN OVERLEVEN IN HET WATER - Aqua United

2. JOUW SPORT ONTDEKKEN - Sports United
multimove – aquamove – sportkompas – tatami united

3. GEK VAN DE BAL - Ball United
ballenbos – voetbaltuin

2017-2018

...

Of we vinden een weg, of we maken er één (Hannibal)